Cookies súbory používame na zabezpečenie funkčnosti webu as Vaším súhlasom aj mi na personalizáciu obsahu našich webových stránok.
Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viacej informácií
Rozumiem Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies

Všeobecné obchodné podmienky

Návštevou webu www.bestbonus.sk potvrdzujete, že ste si vedomí všetkých nižšie uvedených skutočností a podľa týchto skutočností budete tiež postupovať. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré užívajú portál www.bestbonus.sk a nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.


Podmienky používania portálu

obchodné spoločnosti Smart optic s.r.o., IČ 09925597, DIČ CZ09925597, se sídlem U Křižovatky 106, Kolín IV, 280 02 Kolín, pre predaj tovaru a služieb prostredníctvom zľavového portálu bestbonus.sk

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov a Spôsoby dopravy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.


1. DEFINÍCIE / výkladové pravidlo

Na účel týchto podmienok použitia majú nasledujúce výrazy písané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

"Cenou" sa rozumie cena za kúpu tovaru / služby vystaveného Dodávateľom;

"Občianskym zákonníkom" znamená zákon č. 89/2012 Zb., V platnom znení;

"Podmienkami" sú tieto podmienky použitia;

"Portálom" znamená webový portál hromadného nakupovania na internetovej stránke www.bestbonus.sk prevádzkovaný Prevádzkovateľom, na ktorom Dodávatelia ponúka svoj tovar a / alebo služby za zvýhodnených finančných alebo aj iných podmienok;

"Prevádzkovateľom" sa rozumie obchodná spoločnosť Smart optic s.r.o., IČ 09925597, DIČ SK09925597, se sídlem U Křižovatky 106, Kolín IV, 280 02 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 344767, ktorá (okrem iného) v rámci svojej podnikateľskej činnosti (i) prevádzkuje a spravuje Portál a (ii) sprostredkováva uzavretie sprostredkovaných zmlúv medzi Dodávateľom a Zákazníkom;

"Objednávkou" znamená doklad, ktorý je dôkazom o uzavretí Sprostredkované zmluvy a umožňuje Zákazníkovi zaplatenie Ceny. Oproti zaplatenie Ceny bude Zákazníkovi odovzdané predmetný tovar a / alebo poskytnutá predmetná služba;

"Stranou" znamená Dodávateľ a Zákazník alebo ktokoľvek z nich;

"Používateľ" znamená Zákazník alebo iná osoba využívajúca Portál;

"Dodávateľom" je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu s využitím sprostredkovateľských služieb Prevádzkovateľa ponúka tretím osobám na predaj svoje tovary a / alebo služby za zvýhodnených finančných alebo aj iných podmienok;

"Zákazníkom" je tretia osoba, ktorá uzavrela s Dodávateľom sprostredkovanú zmluvu; a

"Sprostredkovanie zmluva" je zmluva uzavretá medzi Dodávateľom a Zákazníkom, ktorú Dodávateľ predáva Zákazníkovi na tovar a / alebo na využitie služby;
"Formulár pre vrátenie" obsahuje informácie, ktoré sú potrebné pre vybavenie reklamácií, vrátenie tovaru a pod.
1. Pojmy vymedzené v týchto Podmienkach v množnom čísle majú zhodný význam aj v jednotnom čísle a naopak.

2. Nadpisy používané v týchto Podmienkach sa vkladajú iba pre prehľadnosť a pri výklade týchto Podmienok nebudú brané do úvahy.

2. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ prenajíma Portál a poskytuje súvisiace služby Dodávateľovi a vyvíja činnosť na to, aby Dodávateľ mal možnosť prostredníctvom Portálu uzatvárať so Zákazníkmi Sprostredkované zmluvy.

2. Podmienky upravujú práva a povinnosti Užívateľov pri vstupe na Portál a ďalšom používaní Portálu, ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy.

3. Užívateľ vstupom na Portál, vyplnením registračného formulára alebo potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s aktuálnym znením Podmienok a zaväzuje sa nimi riadiť.

4. Týmito Podmienkami sa taktiež riadia právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom vzniknuté v priamej súvislosti so sprostredkovaním uzatvorenia Sprostredkované zmluvy. Týmito Podmienkami sa ďalej riadi záležitosti výslovne uvedené v týchto Podmienkach týkajúce sa uzatvárania sprostredkovaných zmlúv medzi Dodávateľom a Zákazníkom, ako aj úhrada Ceny, zodpovednosť za vady a za škodu.

5. Týmito Podmienkami sa však neriadi ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté uzavretím Sprostredkované zmluvy resp. právne vzťahy medzi Dodávateľom a Zákazníkom založené sprostredkovanej zmluvy, ako aj ďalšie právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s ňou.

6. Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje Zákazníka, že Dodávateľ vylučuje vzhľadom k svojim ponukám v súlade s § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

7. Prevádzkovateľ môže Podmienky jednostranne meniť či doplňovať. Prevádzkovateľ informuje Užívateľa o zmene Podmienok na Portáli, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok Užívateľ mohol bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Portáli.

3. POUŽITIE PORTÁLI

1. Prístup na Portál a používanie Portálu sú bezplatné. Užívateľ nesie však náklady vzniknuté mu v súvislosti s realizáciou prístupu na Portál a s používaním Portálu (tj. Najmä náklady na internetové pripojenie a i.).

2. Prevádzkovateľ nie je účastníkom zmluvných vzťahov medzi Zákazníkom a Dodávateľom. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie povinností zo Sprostredkované zmluvy ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Zákazníkovi na základe alebo v súvislosti so sprostredkovane zmluvou.

3. Prevádzkovateľ prenajíma Portál Dodávateľom, a nenesie zodpovednosť za prípadnú závadnosť obsahu či vzhľadu materiálov zverejňovaných Dodávateľovi na Portáli. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zverejňovať údaje o tovare a / alebo o službách ponúkaných prostredníctvom Portálu Dodávateľom na Portáli tak, ako je Prevádzkovateľ dostane od Dodávateľa. Prevádzkovateľ teda nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť materiálov zverejňovaných na Portáli ani za prípadné nekalosúťažné konanie Dodávateľa prostredníctvom Portálu alebo porušenie osobnostných alebo autorských alebo iných práv duševného vlastníctva (najmä porušenie ochranných známok akýmikoľvek tretími osobami).

4. Ceny uvedené na Portáli sú konečné s DPH.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užitím informácií zverejnených na Portáli.

6. Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušovaný prístup na Portál, ani nezávadnosť a bezpečnosť Portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Používateľovi pri realizácii prístupu a pri užívaní Portálu, vrátane prípadné škody vzniknuté pri sťahovaní dát zverejnených na Portáli, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou Portálu, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k dátam Užívateľa.

7. Kliknutím na niektoré odkazy na Portáli môže dôjsť k opustenie Portálu a k presmerovanie na webové stránky tretích strán.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Používateľa na Portál.

9. Užívateľ nesie zodpovednosť za všetku škodu vzniknutú neoprávneným zásahom Užívateľa do Portálu alebo systému, ktorý realizuje prenos dát z Portálu tretím osobám.

10. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť vzhľad, ako aj forma a usporiadanie Portálu bez obmedzení a predchádzajúcich oznámení.

4. UZATVÁRANÍ SPROSTREDKOVANEJ ZMLUVY

1. Dodávateľ prostredníctvom prezentácie svojho tovaru a / alebo svojich služieb, ako aj Ceny na Portáli umožňuje Zákazníkom podávať návrhy na uzatvorenie Sprostredkované zmluvy.

2. Zákazník je oprávnený podávať návrh na uzavretie Sprostredkované zmluvy len vtedy, ak vyslovil súhlas s aplikáciou týchto Podmienok.

3. V rámci podania návrhu na uzavretie Sprostredkované zmluvy so Zákazník zaväzuje zvoliť niektorý z ponúkaných spôsobov úhrady Ceny.

4. Sprostredkovaná zmluva je uzavretá okamihom, keď Prevádzkovateľ informuje Zákazníka elektronickou cestou, že návrh na uzavretie Sprostredkované zmluvy Zákazníkom bol prijatý, pričom takéto prijatie bude spočívať v zaslaní Objednávky spoločne s týmito podmienkami vo formáte PDF a formulárom pre vrátenie vo formáte PDF na e- mailovú adresu Zákazníka, ktorú Zákazník Prevádzkovateľovi vopred oznámil. V tomto oznámení Prevádzkovateľ uvedie zvolený spôsob úhrady Ceny.

5. Zákazník prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Dodávateľ je schopný predať ním ponúkané služby a / alebo tovar za zvýhodnených finančných alebo aj iných podmienok výlučne za predpokladu, že návrh na uzavretie Sprostredkované zmluvy bude podaný určitým počtom Zákazníkov po dobu platnosti ponuky. Preto v prípade, že po dobu platnosti ponuky nebude tento návrh podaný dostatočným počtom Zákazníkov, budú márnym uplynutím doby platnosti zamietnuté návrhy na uzatvorenie Sprostredkované zmluvy s tým, že sa Záujemca zaväzuje prostredníctvom Prevádzkovateľa vrátiť zaplatené Ceny podľa zaniknutých sprostredkovaných zmlúv.

6. Prevádzkovateľ bude bez zbytočného odkladu informovať o skutočnosti, že nastala skutočnosť podľa predchádzajúceho odseku, a to zverejnením oznámenia na Portáli a zaslaním e-mailu všetkým Zákazníkom, ktorí podali návrh na uzavretie Sprostredkované zmluvy.

5. CENA

1. Podaním návrhu na uzavretie Sprostredkované zmluvy so Zákazník zaväzuje uhradiť Cenu v celej výške, a to spôsobom zvoleným v návrhu na uzavretie Sprostredkované zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že do doby úhrady Ceny nemá nárok na prevzatie tovaru a / alebo služieb.

2. Zákazník sa zaväzuje uhradiť Cenu bez zbytočného odkladu podľa pokynov Prevádzkovateľa. Pre prípad, že by Zákazník vykonal úhradu Ceny oneskorene, sa Zákazník a Prevádzkovateľ dohodli, že Prevádzkovateľ nie je povinný zaplatenú Cenu vracať, ak Zákazník bude akceptovať návrh na uzavretie inej Sprostredkované zmluvy; v takom prípade sa Prevádzkovateľ zaväzuje predmetné finančné prostriedky priradiť na úhradu Ceny podľa tejto inej Sprostredkované zmluvy.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že je na základe dohody s Dodávateľom oprávnený inkasovať Cenu v plnej výške.

4. V prípade, že Zákazník uzavrie sprostredkovane zmluvu a zvolí úhradu Ceny vopred na bankový účet, avšak neuhradí Cenu ani v lehote 1 mesiaca od uzavretia Sprostredkované zmluvy bez toho, aby predtým platne odstúpil od zmluvy, uhradí Prevádzkovateľovi paušálny poplatok vo výške 150, - Sk za náklady s uzavretím Sprostredkované zmluvy a rezervácií jej predmetu po uvedenú dobu, a to do 5 dní od uplynutia lehoty podľa tohto odseku.

5. V prípade, že Zákazník uzavrie sprostredkovane zmluvu a zvolí úhradu Ceny dobierkou, avšak neuhradí Cenu ani v lehote 1 mesiaca od uzavretia Sprostredkované zmluvy bez toho, aby predtým platne odstúpil od zmluvy, uhradí Prevádzkovateľovi paušálny poplatok vo výške 300, - Sk za náklady s uzavretím Sprostredkované zmluvy, poštovné a rezervácií jej predmetu po uvedenú dobu, a to do 5 dní od uplynutia lehoty podľa tohto odseku.

6. V prípade omeškania s úhradou Ceny dlhším ako 10 dní je Prevádzkovateľ oprávnený zaslať Zákazníkovi jedenkrát mesačne výzvu na zaplatenie. Zákazník uhradí Prevádzkovateľovi za každú odoslanú výzvu na zaplatenie zmluvnej poplatok vo výške 500 Sk.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Dodávateľ je zodpovedný za právne i faktické vady tovaru a / alebo poskytnutých služieb. Zákazník je oprávnený vady reklamovať u Prevádzkovateľa.

2. Zákazník prehlasuje, že si je vedomý, že Prevádzkovateľ ako osoba sprostredkujúca uzavretie Sprostredkované zmluvy nenesie zodpovednosť za akékoľvek vady na tovare a / alebo poskytnutých služieb.

3. Nároky zo zodpovednosti za vady (práva z chybného plnenia) je Zákazník oprávnený uplatniť u Dodávateľa v lehotách a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. AUTORSKÉ PRÁVA

1. Prevádzkovateľ je vlastníkom Portálu.

2. Portál je autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., Autorský zákon, v platnom znení. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Portálu.

3. Obsah Portálu nemožno uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, ibaže k takému konaniu udelil Prevádzkovateľ vopred písomný súhlas.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

1. Používateľ voči Prevádzkovateľovi vyhlasuje a zaručuje, že:
a. (a) je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom,
b. (b) všetky údaje, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi, sú pravdivé, úplné, presné a správne,
c. (c) sa pred začatím užívania Portálu dôkladne oboznámil s týmito Podmienkami, a že týmto Podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi.

2. Používateľ je povinný pri užívaní Portálu dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky, je povinný vždy rešpektovať práva Prevádzkovateľa a tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva. Používateľ najmä nesmie:
a. (a) užívať Portál v rozpore s týmito Podmienkami,
b. (b) komerčne užívať ktorejkoľvek časti Portálu spôsobom spôsobilým poškodiť Prevádzkovateľa a / alebo Záujemca,
c. (c) získavať prihlasovacie mená a / alebo heslá iných Užívateľov,
d. (d) zneužívať, blokovať, modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť Portálu, alebo sa len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Portálu,
e. (e) používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Portálu. Portál je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Užívateľov alebo Prevádzkovateľa a ktorý je v súlade s jeho určením.

3. Užívateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto podmienok, zaväzuje, že:
a. (a) nebude používať Portál, ak by jeho použitím zo strany používateľa došlo k porušeniu právnych predpisov,
b. (b) ak je mu menej ako 18 rokov, nebude používať také služby Portálu, u ktorých je podmienkou pre používanie minimálny vek 18 rokov, pričom takéto služby sú označené symbolom "18+" alebo iným symbolom zhodného významu.

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od s Prevádzkovateľom a od Sprostredkované zmluvy v lehote 14 dní od jej uzavretia a prevzal ak si tovar, odo dňa prevzatia tovaru a ak je tovar zasielaný po častiach, od prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Zákazník v jej priebehu odošle oznámenie o odstúpení Prevádzkovateľovi alebo Dodávateľovi. Formulár pre vrátenie je mimo iného prístupný na Portáli. Zákazník je spolu s odstúpením povinný vrátiť tovar, ktoré dostal.

2. V prípade odstúpenia nesie Zákazník náklady na vrátenie tovaru.

3. Ak Zákazník odstúpi od zmluvy v súlade s Podmienkami, vráti Prevádzkovateľ Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do14 dní odo dňa, keď Prevádzkovateľovi došlo príslušné oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od Zákazníka dostal v súvislosti s predmetnou zmluvou. Prevádzkovateľ platbu Zákazníkovi vráti prevodom na bankový účet uvedený Zákazníkom.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. Užívateľ týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s Portálom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ boli prístup a použitia Portálu realizované.

5. Ak je alebo ak sa stane niektoré z ustanovení Podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takéhoto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Podmienok.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za chybne uvedené údaje Zákazníkom v objednávke či odstúpenia (napr. Chybne vyplnená emailová adresa). V prípade, že v dôsledku takýchto chybne uvedených údajov vznikne Zákazníkovi škoda, Prevádzkovateľ za ňu nezodpovedá.

7. Prevádzkovateľ nie je stranou zmluvných vzťahov medzi Zákazníkom a Dodávateľom a nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie povinnosti zo Sprostredkované zmluvy Dodávateľom, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Zákazníkovi na základe Sprostredkované zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poskytnuté služby alebo tovar Dodávateľa, ich množstvo a kvalitu. Všetky reklamácie je Zákazník povinný uplatniť priamo u Dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytnutého tovaru a / alebo služieb v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Dodávateľ zodpovedá za informácie týkajúce sa tovaru a služieb a ich poskytnutie, ktoré sú uvedené na Portáli.

9. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu GOS a je zaviazaný Kódexom GOS Združenie obrany spotrebiteľov-Asociácie, ktorý je dostupný na nižšie uvedených webových stránkach. Platnosť certifikátu GOS možno overiť na webových stránkach SOS - Asociácie (www.asociace-sos.cz/gos). Dodávateľ nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

10. Pre poskytnutie ďalších informácií je tím zákazníckej podpory Prevádzkovateľa Zákazníkom k dispozícii každý pracovný deň od 8 do 16 hodín na čísle +421 552 028 620, na emailovej adrese info@bestbonus.sk alebo na on-line chatu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 29.6.2021